HuurdersPlatform de Alliantie

Protest tegen EU-toewijzingsregeling

terug naar overzichtzondag 26 september, 2010
Aedes, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond pleiten voor uitstel van de EU-toewijzingsregeling, op grond waarvan huishoudens met een inkomen boven € 33.000 niet of nauwelijks meer voor een corporatiewoning in aanmerking komen. Demissionair minister Van Middelkoop (WWI) wil de regeling, ondanks de fundamentele bezwaren ertegen, toch per 1 januari 2011 invoeren. In zijn brief van 31 augustus biedt de minister geen oplossing voor de al eerder gesignaleerde bezwaren en gaat hij niet in op voorstellen van Aedes en Woonbond. De minister weigert nader overleg te voeren met de Europese Commissie (EC), die heeft aangegeven dat er ruimte is om de regeling uit te stellen. De minister gaat uit van een onjuiste interpretatie van de Europese regelgeving ten aanzien van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en de bevoegdheden van de Commissie. Bovendien ontkent hij de negatieve gevolgen voor de woningmarkt. Uit onderzoek van ABF blijkt dat veel huishoudens met een inkomen boven € 33.000 ernstig in de knel komen.
De ondertekenaars van de brief hebben van meet af aan betoogd dat de regeling desastreus uitpakt voor de woningmarkt. In de meeste woningmarkten zijn huishoudens met een bescheiden inkomen boven € 33.000 aangewezen op corporatiewoningen onder de € 648.
In potentie gaat het om ca 650.000 huishoudens. Rekening houdend met daadwerkelijke verhuizingen, worden in het eerste jaar meteen 43.000 huishoudens met dit probleem geconfronteerd.
De regeling staat haaks op het volkshuisvestingsbeleid dat in veel gemeenten wordt gevoerd. Op tal van plaatsen zullen afspraken tussen gemeenten en corporaties moeten worden aangepast.
Bron: Woonbond.nl